Prestador do servizo: REI ZENTOLO, S.L.

Domicilio Social: Avenida do Aeroporto, 305, 36317 Vigo (Pontevedra)

Mail: info@reizentolo.es

REI ZENTOLO é titular de www.reizentolo.es pon ao dispor dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (en diante LSSI-CE) entre outra normativa vixente, así como informar a todos os usuarios das condicións de uso de www.reizentolo.es e a súa política de privacidade. Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

REI ZENTOLO resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer en www.reizentolo.es sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios, entendéndose como suficiente coa publicación na web.

A información que contén esta Web pode facilitarse a través de Internet ou outros medios.

REI ZENTOLO non garante a privacidade das comunicacións realizadas polos usuarios en relación ou a través desta Web. Os usuarios desta Web afirman coñecer que as comunicacións transmitidas a través desta son públicas e non comunicacións de carácter privado.

REI ZENTOLO non utiliza técnicas de spam e unicamente tratará os datos que o usuario transmita mediante o formulario electrónico, ou email ou o rexistro de usuario habilitados neste sitio web.

Responsabilidad

A través desta Web, REI ZENTOLO facilítalle acceso a unha variedade de produtos, incluíndo foros de comunicación e información sobre produtos e eventos.

REI ZENTOLO non será responsable por danos que puidesen derivarse da imposibilidade de acceso ou continuidade dos Contidos desta Web, de defectos que os usuarios puidesen atopar ou producir como consecuencia do seu acceso á Web, da veracidade da súa información, e en particular, pero non en exclusiva, de imposibilidade de acceder á Web.

En ningún caso REI ZENTOLO, os seus subministradores ou os demais terceiros mencionados neste sitio web serán responsables por danos de calquera tipo (incluíndo, entre outros, os danos resultantes de perdas de beneficios, perda de datos, virus, interrupción de negocio, danos que puidesen derivarse do incumprimento de dereitos de propiedade intelectual ou industrial, de segredos comerciais, de calquera compromisos contractuais, a honra, dereitos da persoa ou da vida privada, dereitos de propiedade ou calquera outros dereitos dun terceiro como consecuencia da transmisión, circulación, almacenamento, recepción, obtención ou acceso aos Contidos; actos de competencia desleal ou de publicidade ilícita como consecuencia da transmisión, circulación, almacenamento, recepción, obtención ou acceso aos Contidos; falta de veracidade, exactitude, pertinencia ou actualización dos Contidos; non utilidade para calquera propósitos ou fallo nas expectativas xeradas polos Contidos; incumprimento, atraso no cumprimento, cumprimento defectuoso ou terminación por calquera causa das obrigacións e contratos asumidas por terceiros, imposibilidade de uso ou dos resultados do uso da web, calquera sitio web conectado a este ou dos contidos ou información contida en calquera dos devanditos sitios web, xa se base dita responsabilidade en garantía, contrato, culpa ou neglixencia, ou calquera outra teoría legal, e con independencia de que se avisou ou non sobre a posibilidade de tales danos.

REI ZENTOLO exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada na web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo. Desde www.reizentolo.es é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web e dado que REI ZENTOLO non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a devanditos contidos.Con todo, en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, REI ZENTOLO ponse ao dispor de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública.

Propiedade intelectual e industrial

Este Sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo; a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/o gráficos, programas de computador, marcas rexistradas ou en proceso de rexistro, signos distintivos e dominios da internet, son propiedade de REI ZENTOLO ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. A reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte de REI ZENTOLO será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Todos os dereitos de explotación sobre os mesmos – especialmente a reprodución, distribución, comunicación pública, transformación, participación, e remuneración por copia privada – quedan reservados.

Os deseños, logotipos, texto e/o gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer na web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a os mesmos. En todo caso, REI ZENTOLO conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos. A non ser que se especifique o contrario, os Contidos son para uso persoal do usuario e non para o seu uso comercial. Os usuarios non poderán modificar, copiar, distribuír, transmitir, mostrar, executar, reproducir, publicar, licenciar, crear traballos derivativos, transferir ou vender calquera información, software, produtos ou servizos obtidos ou incluídos nos Contidos e/o nesta Web.

Prohíbese especialmente a reprodución total ou parcial dos contidos deste sitio web sen a previa autorización por escrito de REI ZENTOLO.

Política de Privacidade

De conformidade coas disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, atoparás a continuación toda a información relevante sobre como tratamos os datos persoais que compartas connosco.

Responsable do Tratamento de Datos Persoais:

Prestador do servizo: REI ZENTOLO, S.L. CIF: B36458123
Domicilio Social: Avenida do Aeroporto, 305, 36317 Vigo (Pontevedra)
Mail: info@reizentolo.es

Finalidades para as cales se tratarán os teus datos persoais e lexitimación

Trataremos os teus datos persoais para as seguintes finalidades contractuais: (i) facerche a oferta dos produtos que nos solicitaras, (ii) realizar campañas comerciais para promocionar produtos; (iii) venderche os produtos que nos solicitaras; (iv) atender calquera solicitude que poidas realizarnos.

Así mesmo, con base no noso interese lexítimo trataremos os teus datos de carácter persoal a fin de (v) promover a nosa actividade comercial; (vi) garantir a satisfacción dos nosos clientes; (vii) enviarche información relevante sobre produtos por vía electrónica ou postal; (viii) medir a efectividade das nosas accións publicitarias; (x) levar a cabo enquisas de satisfacción ou (ix) investigar a fraude ou protexer as nosas operacións ou usuarios.

Podes retirar o teu consentimento en calquera momento poñéndoche en contacto co Concesionario a través do correo electrónico info@reizentolo.es

Que tipo de datos persoais recompilamos?

Tratamos Tratamos unicamente os datos necesarios para cada unha das finalidades antes identificadas. Para os fins mencionados anteriormente trataremos as seguintes categorías de datos persoais:

  • Datos de identificación;
  • Información financeira;
  • Hábitos de consumo;
  • Información comercial;
Canto tempo gardamos e tratamos os teus datos persoais?

O prazo de conservación dos datos dependerá da finalidade para a cal a tratamos. Para cada unha das finalidades de tratamento anteriores, a táboa que se mostra a continuación especifica o prazo máximo de conservación dos teus datos persoais. Despois dos períodos descritos a continuación, xa non trataremos os teus datos persoais para o devandito fin.

FinalidadesPrazo de conservación
Xestión de ofertas e relación comercial Durante a relación contractual. Ata a revogación do consentimento, no seu caso, outorgado.
Enviar comunicacións comerciais e publicidade acorde a hábitos de consumo Ata a revogación do consentimento, no seu caso, outorgado.
Atender calquera outra solicitude que nos formules Ata a resolución da solicitude formulada.
Medición da efectividade das nosas accións publicitarias e da efectividade das nosas vendas e servizo de postventa Ata a finalización da medición, conservándose unicamente o resultado meramente estatístico.
Levar a cabo enquisas de satisfacción Durante o tempo necesario para completar a enquisa.

Con quen compartimos os teus datos persoais?

a. Provedores de servizos

A fin de prestarche os servizos e produtos que nos solicitou, podemos compartir os teus datos de carácter persoal cos nosos provedores como se describe a continuación, podendo atoparse algún deles en países situados fóra da Unión Europea. O calquera caso, podes estar seguro de que tomamos todas as medidas razoables para obter os compromisos dos nosos provedores de tratar os teus datos persoais co mesmo nivel de protección co que os tratamos nós.

Neste sentido, os provedores cos que podemos compartir os teus datos de carácter persoal son os que nos prestan servizos de aloxamento de sitios web, servizos de correo electrónico, Aloxamento, márketing, patrocinio de sorteos, concursos e outras promocións, auditoría, xestión de pedidos de clientes, análises de datos, atención ao cliente e realización de investigacións e enquisas de satisfacción de clientes.

b. Outros destinatarios

En caso dunha fusión, reorganización, adquisición, unión de empresas, etc., podemos comunicar os teus datos de carácter persoal ao terceiro correspondente cando iso sexa necesario para o bo fin da operación.

c. Cumprimiento legal e Seguridade

Pode ser necesario, por requirimento legal, procedemento xudicial, litixio e/o requirimento de autoridades e organismos públicos dentro ou fóra do seu país de residencia, que comuniquemos os teus datos persoais ás correspondentes administracións ou órganos públicos. Tamén podemos comunicar os teus datos de carácter persoal se nos vemos obrigados a facelo por motivos de orde pública, aplicación da Lei e outros asuntos de relevancia pública, na medida en que a divulgación sexa necesaria a apropiada e así nolo requiren as autoridades competentes. Onde legalmente estea permitido, e na medida en que sexa posible informarémoslle antes de dita comunicación.

Se determinamos de boa fe que a comunicación é razoablemente necesaria para protexer os nosos dereitos, facer cumprir os nosos termos e condicións, investigar a fraude ou protexer as nosas operacións ou usuarios, tamén podemos comunicar os teus datos de carácter persoal ás autoridades de control oportunas.

Transferencias fóra da UE

Como indicamos, a comunicación dos teus datos de carácter persoal pode, nalgúns casos, implicar a transferencia internacional dos mesmos fóra da Unión Europea (UE). Con todo, e dada a especial atención ao tratamento dos teus datos persoais que temos, cando se realiza dita transferencia fóra de UE, implementamos medidas para garantir que os datos persoais transferidos benefíciense dun nivel adecuado de protección e adoptamos as garantías adecuadas. Podes obter máis información sobre as garantías establecidas poñéndoche en contacto connosco a través da dirección de correo electrónico antes mencionada.

Cales son os teus dereitos?

En relación cos fins mencionados anteriormente, tes dereito a acceder aos teus datos persoais, ou solicitar que sexan modificados ou eliminados. Tamén tes dereito a opoñerche ao tratamento dos teus datos persoais ou a solicitar unha restrición dos mesmos. Ademais, tes dereito a solicitar os teus datos persoais nun formato estruturado e estándar.

Para exercer calquera dos dereitos indicados, así como para revogar o consentimento, no caso de que fose prestado, ou realizar calquera solicitude ou reclamación relacionada coa forma en que nós, tratamos os teus datos persoais, pode dirixirse a Av. Do Aeroporto, 305 36317 Vigo (Pontevedra) ou enviando un correo electrónico a info@reizentolo.es

Así mesmo, lembrámosche que, cando o consideres oportuno, poderás dirixirche á Axencia Española de Protección de Datos ao obxecto de presentar unha reclamación en relación ao tratamento que realizamos dos teus datos de carácter persoal.

Incorporación dos CV aos nosos ficheiros

Os CV enviados a través do email serán engadidos aos nosos ficheiros co fin de analizar o seu perfil coa finalidade de avaliar determinados aspectos persoais dunha persoa física, en particular para analizar ou predicir aspectos relativos ao rendemento profesional, situación económica, preferencias persoais, intereses, fiabilidade, comportamento, localización ou movementos da devandita persoa física. O Responsable do Tratamento infórmalle que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. En caso de non cumprir o CV cos requisitos de procura da empresa, leste será eliminado de forma automática da nosa base de datos, o resto de CV almacenaranse polo período legalmente establecido.

Estas condicións rexeranse e interpretarán conforme á lexislación española. Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes e emendaranse #ante os tribunais competentes. Con todo, será obrigatorio que en caso de conflito as partes tenten previamente resolver a cuestión de mutuo acordo.

Novo rexistro