As presentes Condicións Xerais de Uso (en diante, (Condicións Xerais) regulan a utilización dos servizos ofrecidos por reizentolo.com que REI ZENTOLO S.L. (en diante, (RZ) poñen ao dispor dos seus usuarios a través da súa plataforma.

REI ZENTOLO S.L. ten o seu domicilio social en Avenida do Aeroporto, 305, 36317 Vigo (Pontevedra), con CIF B-36458123 e rexistrada no Rexistro Mercantil de Pontevedra.

REI ZENTOLO S.L., como empresa prestadora do servizo do sitio reizentolo.com, réxese pola Lei española e en particular pola Lei 34/2002 de 11 de Julio de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico.

Calquera web que permita a inclusión de contido en tempo real de usuarios, como prestador do servizo, en virtude á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico non é responsable do contido almacenado a pedimento do usuario, sempre que non exista coñecemento efectivo, entendéndose como coñecemento efectivo, que un órgano competente haxa declarado ese contido ilegal e fóra notificado de forma oficial ao provedor de servizo.

En caso de recibir notificación, RZ actuará con dilixencia para retirar os datos ou facer imposible o acceso a estes, todo iso sen prexuízo dos procedementos de detección e retirada de contidos que os prestadores executen en virtude de acordos voluntarios e doutros medios de coñecemento efectivo que puidesen establecerse.

Calquera web que permita a inclusión de contido en tempo real de usuarios, como prestador do servizo, en virtude á Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico non é responsable do contido almacenado a petición do usuario, sempre que non exista coñecemento efectivo, entendéndose como coñecemento efectivo, que un órgano competente haxa declarado ese contido ilegal e fóra notificado de forma oficial ao provedor de servizo.

A utilización da páxina web atribúelle a condición de usuario da mesma (en diante, (o Usuario) e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas nos presentes Termos e Condicións de Uso, así como da política de privacidade publicados, por RZ no momento no que o Usuario acceda á web.

En consecuencia, recoméndase ao Usuario a lectura periódica das mesmas, xa que poden estar suxeitas a modificacións.

Así mesmo, a condición de Usuario implicará a aceptación plena e sen reservas da Política de Privacidade de RZ.com

A utilización de certos servizos ofrecidos aos Usuarios a través de RZ.com atópanse vinculados a condicións particulares propias (en diante, «Condicións Particulares») que, segundo os casos poderán substituír, completar ou modificar as presentes Condicións Xerais. Por tanto, con anterioridade á utilización dos citados servizos, recoméndase ao Usuario a lectura das devanditas Condicións Particulares.

1. Idade mínima para ser Usuario

A utilización dos servizos ofrecidos en reizentolo.com require que o Usuario cumprise, polo menos, os 16 (dezaseis) anos de idade.

Baixo ningún concepto está permitido o uso de calquera dos servizos ofrecidos por RZ.com aos menores de 16 anos, nin sequera utilizando a conta dun Usuario rexistrado correctamente (maior de 16 anos).

2. Carácter gratuíto do acceso e utilización de reizentolo.com

Os servizos principais que reizentolo.com poñen a disposición dos Usuarios teñen carácter gratuíto. Non obstante o anterior, algúns dos servizos fornecidos por RZ ou por terceiros a través reizentolo.com están ou poderán estar suxeitos ao pago dun prezo na forma que se determine no seu caso nas correspondentes Condicións Particulares.

3. Información Persoal

O Usuario é o único responsable da información contida no seu perfil persoal e debe ser consciente da posibilidade de visualización dos mesmos por parte de terceiros en caso de configurar o seu perfil como público.

Así mesmo, o Usuario é o único responsable dos datos e información que facilite nas comunicacións con outros usuarios. Obviamente, RZ non pode controlar de maneira exhaustiva dita información. Con todo, se RZ tivese coñecemento de que o Usuario está a infrinxir a legalidade vixente, procederá de inmediato a cancelar a súa conta.

4. Uso dos servizos ofrecidos por reizentolo.com

O Usuario comprométese a utilizar os servizos ofrecidos por reizentolo.com de conformidade coa lexislación vixente, as presentes Condicións Xerais, as Condicións Particulares que se concreten para certos servizos e demais avisos, e instrucións postos no seu coñecemento, así como coa moral e os bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública.

Para ese efecto, o Usuario absterase de utilizar calquera dos servizos ofrecidos por reizentolo.com con fins ilícitos, ou que prexudiquen os dereitos e intereses do resto de Usuarios, de terceiros, ou de RZ.

5. Política Anti-Spamming de RZ

O Usuario obrígase a absterse de:

 • solicitar datos con finalidade publicitaria e de remitir publicidade de calquera clase e comunicacións con fins de venda ou outras de natureza comercial.
 • poñer ao dispor de terceiros, con calquera finalidade, datos solicitados en RZ.com.

Os Usuarios ou terceiros prexudicados pola recepción de mensaxes non solicitadas poderán comunicarllo a RZ remitindo unha mensaxe á seguinte dirección de correo electrónico: administracion@reizentolo.es

6. Contidos facilitados polos Usuarios

O Usuario poderá colgar contidos a través de reizentolo.com ao obxecto de que outros Usuarios ou visitantes de reizentolo.com poidan acceder e utilizar os mesmos. O Usuario será o único responsable dos contidos que facilite a reizentolo.com e/o transmita a outros Usuarios. Neste sentido, o Usuario garante ser titular dos dereitos de propiedade intelectual e industrial necesarios para poder publicar e poñer a disposición do resto de Usuarios e visitantes os contidos facilitados a reizentolo.com.

Así mesmo, o Usuario garante que ten o dereito para conceder e de feito concede unha licenza a título gratuíto de forma irrevogable, perpetua, non exclusiva, mundial, libre de cargas, para usar copiar, interpretar, mostrar, distribuír o contido facilitado a reizentolo.com, e a realizar obras derivadas, ou a incorporar o contido noutras obras, así como para conceder e autorizar licenzas sobre todo o anterior.

En particular, e a título meramente indicativo e non exhaustivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros contidos que:

 • de calquera forma sexan contrarios, menosprezar ou atenten contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos tratados internacionais e no resto da lexislación vixente.
 • induzan, inciten ou promovan actuacións delituosas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral e os bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública.
 • induzan, inciten ou promovan actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición.
 • incorporen, poñan a disposición ou permitan acceder a produtos, elementos, mensaxes e/o servizos delituosos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública.
 • induzan ou poidan inducir a terceiros un estado inaceptable de ansiedade ou temor.
 • atópense protexidos por calquera dereito de propiedade intelectual ou industrial pertencentes a terceiros, sen que o Usuario obtivese previamente dos seus titulares a autorización necesaria para levar a cabo o uso que efectúa ou pretende efectuar.
 • sexan contrarios ao dereito á honra, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas.
 • infrinxan a normativa disposta relativa ao secreto das comunicacións.
 • sexan relativos á publicidade de sitios que sexan competencia de reizentolo.com ou os seus anunciantes.
 • trátense de publicidade ilícita, enganosa ou desleal.
 • incorporen virus ou outros elementos que poidan danar ou impedir o funcionamento normal da rede, do sistema, ou de equipos informáticos de RZ, de terceiros, ou doutros Usuarios.
 • provoque polas súas características (tales como formato, extensión, etc.) dificultades no normal funcionamento dos servizos; RZ resérvase o dereito de retirar de reizentolo.com todos aqueles contidos que non sexan acordes coas presentes Condicións Xerais, coas Condicións Particulares que para cada caso póidanse establecer e/o coa legalidade vixente. En ningún caso RZ estará obrigada a #xustificar #ante o Usuario a retirada de contidos de reizentolo.com.

O Usuario deberá absterse de acceder aos contidos utilizando para iso programas, medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, puxéronse á súa disposición con este fin.

RZ en ningún caso faise responsable dos contidos ou opinións manifestadas por un usuario en www.reizentolo.com

7. Propiedade Intelectual e Industrial

Todas as marcas, nomes comerciais, logotipos, signos distintivos de calquera clase que aparecen en reizentolo.com son propiedade de RZ ou de terceiros, sen que poida entenderse que o uso e acceso a reizentolo.com e a utilización dos seus servizos atribúa ao Usuario dereito algún sobre as citadas marcas, nomes comerciais, logotipos e signos distintivos.

Así mesmo, os contidos que sexan propiedade intelectual de RZ ou de terceiros, non poderán entenderse cedidos ao Usuario, en virtude do establecido nestas Condicións Xerais ningún dos dereitos de explotación que existen ou poidan existir sobre os devanditos contidos máis aló do estritamente necesario para o uso correcto dos servizos de reizentolo.com. Os únicos dereitos de propiedade intelectual que se lle conceden ao Usuario son os inherentes ao uso dos servizos propios de reizentolo.com, quedando prohibida en todo caso a utilización comercial.

8. Exclusión de garantías e de responsabilidade

8.1.Exclusión de garantías e de responsabilidade polo funcionamento reizentolo.com e os seus servizos.

RZ non garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento de reizentolo.com e dos seus servizos. RZ procurará advertir con suficiente antelación das interrupcións que puidesen suceder no funcionamento de reizentolo.com e dos seus servizos, sempre que iso sexa posible. RZ tampouco garante a utilidade RZ.com e dos seus servizos para a realización de ningunha actividade en concreto, nin a súa infalibilidade e, en particular, aínda que non de modo exclusivo, que os Usuarios poidan efectivamente utilizar RZ e os seus servizos.

RZ exclúe, con toda a extensión permitida polo ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento de reizentolo.com e dos seus servizos, ou a defraudación da utilidade que os Usuarios houberen podido atribuír a reizentolo.com e os seus servizos, á fialibilidad reizentolo.com e dos servizos, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, aos fallos no acceso ás distintas páxinas web que configuren reizentolo.com.

8.2. Exclusión de garantías e de responsabilidade polo funcionamento do software, en relación aos contidos, posibilidade de virus e eficacia das medidas de seguridade.

RZ non garante:

 • a ausencia de erros ou defectos no software e nos contidos proporcionados en reizentolo.com.
 • a ausencia de virus e/o calquera outro tipo de compoñente daniño tanto en reizentolo.com como nos servidores encargados do seu mantemento.
 • a total eficacia sobre as medidas de seguridade adoptadas en reizentolo.com. RZ exclúe, con toda a extensión permitida polo ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse a erros do software, ou nos contidos, ou á presenza de virus que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos Usuarios.

RZ non garante a licitud, fiabilidade e utilidade dos contidos. RZ exclúe, con toda a extensión permitida polo ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, polos danos e prexuízos que poidan deberse a:

 • o incumprimento da lei, a moral e os bos costumes xeralmente aceptadas ou a orde pública como consecuencia da transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos.
 • a infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial, dos segredos empresariais, de compromisos contractuais de calquera clase, dos dereitos á honra, á intimidade persoal e familiar
 • á imaxe das persoas, dos dereitos de propiedade e de toda outra natureza pertencentes a un terceiro como consecuencia da transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos.
 • a realización de actos de competencia desleal e publicidade ilícita como consecuencia da transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos.
 • a falta de veracidade, exactitude, exhaustividad, pertenza e/o actualidade dos contidos.
 • a inadecuación para calquera clase de propósito e a defraudación das expectativas xeradas polos contidos.
 • o incumprimento, atraso no cumprimento, cumprimento defectuoso ou terminación por calquera causa das obrigacións contraídas por terceiros e contratos realizados con terceiros a través de ou con motivo do acceso aos contidos.
 • os vicios e defectos de toda clase dos contidos transmitidos, difundidos, almacenados, postos a disposición ou doutra forma transmitidos ou postos a disposición, recibidos, obtidos ou aos que se accedeu a través reizentolo.com ou dos servizos.

8.4. Exclusión de garantías e de responsabilidade polos servizos prestados por terceiros a través reizentolo.com.

RZ non controla nin garante a ausencia de virus nin doutros elementos nos servizos prestados por terceiros a través de reizentolo.com que poidan producir alteracións no sistema informático do Usuario.

RZ exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á presenza de virus ou á presenza doutros elementos lesivos nos servizos prestados por terceiros a través de reizentolo.com que poidan producir alteracións no sistema informático dos Usuarios.

RZ non garante a licitud, fiabilidade e utilidade dos servizos prestados por terceiros a través reizentolo.com. RZ exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse aos servizos prestados por terceiros a través reizentolo.com.

8.5. Exclusión de garantías e de responsabilidade pola utilización RZ, dos servizos e dos contidos polos Usuarios.

RZ non garante que os Usuarios utilicen os servizos e contidos de reizentolo.com de conformidade coas presentes Condicións Xerais e, no seu caso, coas Condicións Particulares que resulten de aplicación, nin que o fagan de forma dilixente e prudente. RZ tampouco garante que a veracidade dos datos que os Usuarios proporcionan sobre si mesmos ben no seu perfil, ben directamente a outros Usuarios. Así mesmo, RZ non garante que os contidos colgados en reizentolo.com polos usuarios cumpran co disposto nas presentes condicións xerais, coas particulares, e coa legalidade vixente.

RZ exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que puidesen deberse á utilización dos servizos e dos contidos por parte dos Usuarios, ou que poidan deberse á falta de veracidade, vixencia, ou autenticidade da información que os Usuarios proporcionan a outros Usuarios acerca de si mesmos e, en particular, aínda que non de forma exclusiva, polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á suplantación da personalidade dun terceiro efectuada por un Usuario en calquera clase de comunicación realizada a través RZ.com

9. Denuncia ante RZ

No caso de que calquera Usuario, visitante, ou un terceiro considere que existen feitos ou circunstancias que revelen o carácter ilícito de calquera contido en reizentolo.com ou da súa utilización, deberá poñerse en contacto con RZ a través de administracion@reizentolo.com, ou ben a través dos datos de contacto indicados en reizentolo.com e nas presentes Condicións Xerais, indicando sempre i) os datos persoais do usuario (nome, dirección, número de teléfono e dirección de correo electrónico) e ii) a suposta actividade ilícita levada a cabo en reizentolo.com e a súa motivación que revelen devandito carácter ilícito.

10. Retirada e suspensión dos servizos

RZ poderá retirar ou suspender en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso a prestación de servizos, procedendo a cancelar a conta, daqueles Usuarios que incumpran o establecido nas presentes Condicións Xerais.

11. Duración e terminación

A prestación dos servizos que RZ proporciona a través de reizentolo.com ten, en principio, unha duración indefinida. Con todo, RZ está autorizada para dar por terminada ou suspender a prestación dos seus servizos en calquera momento, sen prexuízo do que se dispuxese respecto diso nas correspondentes Condicións Particulares. En calquera caso, se fose posible, RZ procurará advertir previamente a terminación ou a suspensión de calquera servizo ou da totalidade dos mesmos.

12. Protección de Datos de Carácter Persoal

 • 1. Dereito de información

  De conformidade co establecido pola Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (en diante, LOPD), RZ titular do sitio web www.reizentolo.com (en diante, o sitio web), informa o usuario deste sitio da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado por RZ e baixo a súa responsabilidade.

 • 2. Finalidade

  Os datos dos usuarios rexistrados a través dos formularios habilitados para o efecto no sitio web son solicitados por RZ coa finalidade de facilitar a prestación dos servizos que RZ proporciona a través de devandito sitio web, especificamente o acceso mediante nome de usuario e contrasinal, así como para facilitarlle información comercial sobre servizos que puidesen resultar do seu interese.

 • 3. Consentimento expreso e inequívoco

  O usuario presta o seu consentimento expreso e inequívoco para que o tratamento dos datos recollidos coa finalidade prevista no parágrafo anterior efectúese a través dos servidores situados nos datacenters dos nosos proveedores.

 • 4. Carácter obrigatorio ou facultativo da información facilitada polo usuario e veracidade dos datos

  Os campos marcados como obrigatorios no formulario de rexistro a cumprimentar polo usuario son estritamente necesarios para atender á súa petición, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes.

  O usuario garante que os datos persoais facilitados a RZ son veraces e faise responsable de comunicar ao incluso calquera modificación dos mesmos.

 • 5. Consentimento do usuario

  O envío de datos persoais, mediante o uso dos formularios electrónicos do sitio web ou, no seu caso, mensaxes de correo electrónico, supón o consentimento expreso do destinatario ao tratamento automatizado dos datos incluídos nos medios de comunicación indicados.

 • 6. Dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos usuarios.

  Quedan recoñecidos ao Interesado os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dereitos que poderá exercitar ternos establecidos na lexislación vixente, mediante o envío dunha petición que deberá remitir, por correo certificado e con acuse de recibo, á seguinte dirección:

  REI ZENTOLO S.L. R/ PROFESOR FILGUEIRA VALVERDE 2 BAIXO Pontevedra (Pontevedra) 36004 España indicando no seu envío a referencia LOPD.

  Na petición, o Interesado deberá indicar a seguinte información:

  • Nome, apelidos e fotocopia do DNI
  • Dereito que desexa solicitar e contido da súa petición
  • Indicar un domicilio a efecto de notificacións
 • 7. Seguridade

  RZ mantén os niveis de seguridade de protección de datos persoais conforme ao Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, relativo ás medidas de seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal, e estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que o usuario facilite a través do sitio web, sen prexuízo de informarlle de que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables.

  RZ comprométese a cumprir co deber de secreto e confidencialidade respecto dos datos persoais contidos no ficheiro automatizado dacordo coa lexislación aplicable, así como a conferirlles un tratamento seguro nas cesións de datos que, no seu caso, poidan producirse.

 • 8. Boletín e comunicacións electrónicas comerciais

  RZ poderá poñer ao dispor dos usuarios que previamente o autorizaron a través do formulario de subscrición habilitado para ese efecto, o servizo de envío dun boletín no que se inclúen as noticias, novidades e información máis relevantes do sitio web. Así mesmo, o usuario poderá darse de baixa ou modificar os datos de subscrición ao mencionado boletín a través do formulario interactivo incluído no sitio web.

  Así mesmo, RZ informa que remitirá comunicacións comerciais por medios electrónicos con información sobre outros produtos, servizos e eventos que poidan ser de interese para os usuarios do sitio web cando así o soliciten expresamente. Devandito consentimento poderá ser revogado en calquera momento polo usuario, coa simple notificación da súa vontade a RZ, e non terá carácter retroactivo.

 • 9. Lexislación aplicable

  As presentes Condicións Xerais réxense pola lexislación española. A interpretación e resolución de calquera conflito que se poida derivar da participación do Usuario nos servizos de reizentolo.com estará suxeita ás Leis vixentes no Reino de España e aos Xulgados e Tribunais de Pontevedra, España.

Novo rexistro